• مدیر و دبیر علمی کنفرانس: دکتر مجتبی عزیزی
  • دبیر کنفرانس: دکتر اقبال شاکری
  • دبیر کمیته صنعت: مهندس فرهاد سعیدی
  • مدیر اجرایی: مهندس فرشاد میرزائی

مدیر و دبیر علمی کنفرانس
دکتر مجتبی عزیزی
دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجتبی عزیزی

دبیر کنفرانس
دکتر اقبال شاکری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر صنعت کنفرانس
مهندس فرهاد سعیدی

مدیر اجرایی کنفرانس
مهندس فرشاد میرزائی
‌ ‌

  • کمیته علمی کنفرانس (به ترتیب حروف الفبا)
فهرست