فراخوان ارسال مقاله ۱۵/ تیر /۱۳۹۹
آخرین مهلت ارسال مقاله ۱۵/شهریور/۱۳۹۹
داوری و اعلام نتایج نهایی ۱۵/مهر/۱۳۹۹
ارسال فایل نهایی مقالات پوستری و شفاهی ۲۰/مهر/۱۳۹۹
                 آخرین مهلت ثبت نام نویسندگان مقالات پذیرفته شده ۲۰/مهر/۱۳۹۹
فهرست