از کلیه علاقه‌مندان به سخنرانی در کنفرانس دعوت به عمل می‌آید موضوعات پیشنهادی خود را تهیه و به آدرس INFO@BIMCONF.COM ارسال نمایند.

موارد ارسالی: عنوان، معرفی مختصر موضوع و ارتباط آن با محورهای کنفرانس

سخنرانی همراه با نمونه‌های موردی و تجربیات پیاده‌سازی BIM در پروژه‌ها در اولویت خواهد بود.

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۹

انتخاب نهایی سخنرانان: ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹

فهرست