عنوان:

معرفی برنامه های کنفرانس

سخنران:

دکتر اقبال شاکری

دبیر کنفرانس_عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مجتبی عزیزی

مدیر کنفرانس_عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

توضیحات:

فهرست