عنوان:

چالش ها و دعاوی حقوقی و قراردادی پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساخت

سخنران:

دکتر رسول حیدری مهارلوئی

دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت

توضیحات:

ارائه هرگونه خدماتی در پروژه ها از سوی ارائه دهندگان ان مستلزم انعقاد قرارداد می باشد تا ضمن مشخص نمودن تعهدات طرفین، فرایند اجرای آن را نیز مشخص نماید. جدا از چالش های ارائه خدمات مشاوره تخصصی در فضای پروژه ها، به واسطه عدم شناخت دقیق کارفرمایان از مدلسازی اطلاعات ساخت و همچنین عدم اشراف طرفین نسبت به چارچوب های حاکم بر قراردادها، در طول اجرای مدلسازی اطلاعات ساخت اختلافاتی بروز می یاید که سبب شکست پیادسازی مدلسازی اطلاعات ساخت می گردد و سبب طرح ادعا از سوی طرفین می گردد. به عنوان یک فعال حوزه قرارداد ها و دعاوی پیشنهاد می گردد تا فعالین این حوزه دقت بیشتر به تنظیم قراردادها داشته باشند تا در مرحله اجرا کم ترین اختلاف را داشته باشند.

فهرست