عنوان:

عملکرد برنامه نویسی بصری در سرعت و دقت پروژه های بیم

سخنران:

مهندس شهریار مطلبی

مدیرعامل سورن ایساتیس پارسه

توضیحات:

در فرآیند مدلسازی اطلاعات ساخت ، قطعا زمان و دقت از اهمیت اصلی برخوردار است ، با توجه به وجود امکان برنامه نویسی بصری در نرم افزارهای این فرآیند مثل امکان استفاده از داینامو این موضوع به راحتی دست یافتنی شده است و تیم ما بارها در پروژه های بین المللی و داخلی خود از موضوع استفاده نموده و حتی بارها سفارش فقط ایجاد برنامه در مسیر کاری تیم های بیم را داشته ایم که در این سخنرانی به توضیح این موضوع و بررسی چند نمونه خواهیم پرداخت.

 

فهرست