نامه تاییدیه امتیاز ارتقاء پایه نظام مهندسی برای دومین کنفرانس بین المللی BIM و لحاظ نمودن آن به عنوان دوره های آموزشی ارتقاء پایه برای مهندسان و ابلاغ به اداره کل راه و شهرسازی استان ها و نظام مهندسی های کشور

آخرین اخبار: