نخستین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس، دهم مهرماه ۱۳۹۷ به میزبانی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور جمعی از اندیشمندان و صاحب نظران دانشگاهی و اجرایی کشور برگزار شد. در این نشست ضمن مرور دستاوردهای کنفرانس اول، در خصوص محورهای اصلی کنفرانس دوم نیز همفکری صورت گرفت و مقرر شد در کنفرانس دوم بر “راهکارهای گسترش و عملیاتی سازی فناوری بیم در کشور” تمرکز شود. در این راستا توجه به موارد زیر مورد تاکید قرار گرفت:
– نقد و بررسی سند راهبردی توسعه بیم در افق ۱۴۰۴
– ارایه نمونه های موردی موفق از تجربیات داخلی و خارجی
– معرفی آخرین دستاوردهای علمی در حوزه بیم
– توسعه کسب و کارهای مبتنی بر بیم
– دعوت گسترده از کلیه ارکان صنعت ساخت و احداث کشور برای مشارکت در کنفرانس

آخرین اخبار: