دومین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس مدلسازی اطلاعات ساختمان عصر سه شنبه ۵ دیماه با حضور گسترده و قابل تقدیر اعضای محترم شورا برگزار شد.
در این نشست، مدیران ارشد و فرهیختگانی از وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، شورای شهر تهران، نظام مهندسی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نمایندگان شرکتهای پیشرو در زمینه بیم و تشکلهای حرفه ای و اساتید دانشگاههای برتر (دانشگاه تربیت مدرس، صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، تهران، خواجه نصیر، علوم و تحقیقات) حضور به هم رساندند.

در این جلسه ضمن مرور برنامه های پیش بینی شده در کنفرانس دوم و نقد و بررسی سند توسعه بیم، مقرر شد تمرکز کنفرانس امسال بر روی راهکارهای گسترش و پیاده سازی بیم در کشور از طریق رشد متوازن بیم در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاستی و فناورانه آن قرار گیرد.

آخرین اخبار: