ضمن سپاس از تمام پژوهشگران محترمی که مقالات خود را به کنفرانس ارسال نمودند به اطلاع می رساند مهلت ارسال مقالات به پایان رسیده است و نتیجه داوری مقالات تا ۲۵ فروردین ماه به اعلام خواهد شد.
خوشبختانه تعداد مقالات دریافتی در این دوره رشد قابل توجهی نسبت به دور اول کنفرانس داشته است و این موضوع برای تداوم رشد BIM در کشور مسرت بخش است.

آخرین اخبار: