عنوان:

استراتژی‌های متفاوت پیاده‌سازی BIM

سخنران:

دکتر حسین تقدس

دکتر مجتبی مغربی

توضیحات:

دکتر حسین تقدس  عضو هیات علمی دانشگاه تهران هستند. ایشان مدرک دکتری خود را در زمینه مدیریت و مهندسی ساخت از دانشگاه آلبرتا اخذ کرده‌اند.

دکتر مجتبی مغربی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد مدعو دانشگاه UNSW استرالیا هستند.

فهرست