ساختار سازمانی چهارمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)

  • مدیر و دبیر علمی کنفرانس: دکتر مجتبی عزیزی
  • دبیر کنفرانس: دکتر اقبال شاکری
  • دبیر کمیته صنعت: دکتر فرهاد سعیدی
  • مدیر اجرایی: مهندس فرشاد میرزائی

مدیر و دبیر علمی کنفرانس
دکتر مجتبی عزیزی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجتبی عزیزی

دبیر کنفرانس
دکتر اقبال شاکری
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر صنعت کنفرانس
دکتر فرهاد سعیدی

مدیر اجرایی کنفرانس
مهندس فرشاد میرزائی
‌ ‌

  • کمیته علمی کنفرانس (به ترتیب حروف الفبا)
فهرست