مدیر و دبیر علمی کنفرانس
دکتر مجتبی عزیزی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجتبی عزیزی

دبیر کنفرانس
دکتر اقبال شاکری
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر صنعت کنفرانس
دکتر فرهاد سعیدی

مدیر اجرایی کنفرانس
مهندس فرشاد میرزائی
‌ ‌

 

مدیر میزگردهای تخصصی کنفرانس
مهندس حسین موسوی
‌ ‌

  • کمیته علمی کنفرانس (به ترتیب حروف الفبا)
فهرست