• تاریخ برگزاری کنفرانس 25 و 26/ خرداد / 1402
  • آخرین مهلت ارسال پیشنهادات سخنرانی و ارائه تجربیات تا پایان اردیبهشت ماه
  • آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس تا 15 خرداد
فهرست