فراخوان ارسال مقاله ۳۱/ فروردین/۱۴۰۱
آخرین مهلت ارسال مقاله ۳۱/مرداد/۱۴۰۱
تمدید مهلت ارسال مقاله ۱۲/شهریور/۱۴۰۱
داوری و اعلام نتایج نهایی ۱۶/مهر/۱۴۰۱
ارسال فایل نهایی مقالات پوستری و شفاهی ۲۲/مهر/۱۴۰۱
                 آخرین مهلت ثبت نام نویسندگان مقالات پذیرفته شده ۲۲/مهر/۱۴۰۱
فهرست