فراخوان ارسال مقاله ۳۱/ فروردین/۱۴۰۰
آخرین مهلت ارسال مقاله ۱۵/شهریور/۱۴۰۰
داوری و اعلام نتایج نهایی ۱۵/مهر/۱۴۰۰
ارسال فایل نهایی مقالات پوستری و شفاهی ۱۵/مهر/۱۴۰۰
                 آخرین مهلت ثبت نام نویسندگان مقالات پذیرفته شده ۲۰/مهر/۱۴۰۰
فهرست