فراخوان ارسال مقاله 31/ فروردین/1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 31/مرداد/1401
تمدید مهلت ارسال مقاله 12/شهریور/1401
داوری و اعلام نتایج نهایی 16/مهر/1401
ارسال فایل نهایی مقالات پوستری و شفاهی 22/مهر/1401
                 آخرین مهلت ثبت نام نویسندگان مقالات پذیرفته شده 22/مهر/1401
فهرست