برنامه زمان‌بندي ارسال و داوری مقالات

فراخوان ارسال مقاله ۳۱/ فروردین/۱۴۰۰
آخرین مهلت ارسال مقاله ۳۱/مرداد/۱۴۰۰
داوری و اعلام نتایج نهایی ۳۱/شهریور/۱۴۰۰
ارسال فایل نهایی مقالات پوستری و شفاهی ۱۵/مهر/۱۴۰۰
                 آخرین مهلت ثبت نام نویسندگان مقالات پذیرفته شده ۱۵/مهر/۱۴۰۰
فهرست