فراخوان ارسال مقاله ۳۱/ فروردین/۱۴۰۱
آخرین مهلت ارسال مقاله ۳۱/مرداد/۱۴۰۱
داوری و اعلام نتایج نهایی ۱۰/مهر/۱۴۰۱
ارسال فایل نهایی مقالات پوستری و شفاهی ۱۵/مهر/۱۴۰۱
                 آخرین مهلت ثبت نام نویسندگان مقالات پذیرفته شده ۲۰/مهر/۱۴۰۱
فهرست