عنوان:

The UK BIM Framework

سخنران:

دکتر علی رستمی

معرفی سخنران:

استاد دانشگاه Liverpool John Moores

فهرست