عنوان مقاله چکیده مقاله نویسندگان دریافت مقاله
تلفیق مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM(1و سیستم اطلاعات مکانی (GIS2) در پروژه های زیر بنایی خطی مزایای حاصل از پیاده سازی فرآیند BIM در پروژه های ساختمانی نشان می دهد که پتانسیل قابل ملاحظه ای برای افزایش بهره وری در چرخه حیات پروژه ها وجود دارد. کارشناسان معتقدند بهره گیری از این دانش فنی در سایر حوزه ها مانند پروژه های زیرساخت نیز نتایج ارزنده ای بدنبال دارد.از آنجایی که بسیاری از تصمیم گیری ها وابسته به داده ها و تحلیل های مکانی هستند و موقعیت مکانی عوارض بر روی زمین و شرایط محیط می تواند مدیریت فرایند های گوناگون را باچالش مواجه نماید، و با توجه به توانمندی های GIS در ساخت پایگاه داده و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی و قابلیت ارتباط با نرم افزار های مبتنی بر BIM، می توان از این بستر به عنوان پایگاه داده مرجع پروژه های خطی بهره برد. با ایجاد چنین پایگاه داده ای علاوه بر مکان یابی و مسیریابی بهینه پروژه، همواره کلیه اطلاعات مورد نیاز از بخش های مختلف در دسترس می باشد و به دلیل امکان دسترسی آسان به داده ها، این سیستم می تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد و به عنوان یک بازوی نظارت برای کارفرما، مهندسان مشاور و یا پیمانکاران عمل نماید و در بهبود اجرای پروژه تاثیر شگرفی داشته باشد.ازاین رو در مقاله حاضر اهمیت تلفیق BIM با یک پایگاه داده مکانی GIS مورد بحث قرارخواهد گرفت. محمدامین مصباح
مهرداد اشتری
دانلود
شناسایی چالش های قراردادی BIM در پروژه های طرح و ساخت ایران پیشرفت تکنولوژی و پیچیدگی در روش های ساخت، پروژه های طرح وساخت را از منظر مدیریتی با مشکلاتی از جمله: بالارفتن ریسک های اجرایی، افزایش زمان پروژه ها و بروز تاخیر در اتمام پروژه ها، بروز دوباره کاری ها و در نهایت افزایش هزینه های ناشی از آن، مواجه نموده است. استفاده از تکنولوژی BIM در رفع این مشکلات و چالش ها بسیار تاثیرگذار بوده و منجر به موفقیت پروژه ها در سال های اخیر گردیده است. اما بکارگیری این تکنولوژی ذینفعان پروژه را با چالش های جدیدی روبه رو نموده است. که از مهم ترین آنها چالش های قراردادی و مساِئل حقوقی در پروژه های طرح و ساخت می باشد. در در این پژوهش به شناسایی چالش های قراردادی BIM و طبقه بندی این چالش ها در پروژه های طرح و ساخت پرداخته ایم. همچنین این پژوهش، یک پژوهش کاربردی است که در ابتدا با مطالعه اسناد کتابخانه ای به شناسایی BIM و ساختارها قراردادی موجود در پروژه های طرح و ساخت پرداخته، سپس با مصاحبه با خبرگان و کارشناسان BIM در این پروژه ها، به شناسایی و طبقه بندی چالش های قراردادی می پردازیم. میترا راه خدایی دانلود
مدیریت فنی، زمانی، هزینه و تامین و تدارکات در بستر فناوری بیم
(مطالعه موردی: پروژه اداری-تجاری گلشهر)
در مقاله حاضر، یک مطالعه موردی از پیادهسازی ابعاد فنی، زمانی و هزینهای فناوری بیم در انجام فرایندهای مدیریت پروژه در پروژه اداری-تجاری گلشهر واقع در شهر تهران ارائه شده است و در آن تلاش شده است تا امکاناتی که هم اکنون به کمک این فناوری در یکی از پروژههای کشور به نتیجه رسیده است، معرفی گردد. پروژه گلشهر، به عنوان یکی از اولین پروژههای عمرانی در سطح کشور به شمار میرود که از این امکانات و قابلیتهای فناوری بیم در آن تا سطح فرایندهای مدیریت پروژه استفاده شده است. استفاده از ابزارهای مدلسازی و همچنین سیستمهای پایش و کنترل مدارک فنی مهندسی در این پروژه باعث شد، که تنها با اصلاح رویه های جاری در بخش طراحی، حداقل از بروز تاخیر 30 درصدی در زمان و افزایش 10 درصدی در هزینه، فقط در بخش مرتبط با نیروی انسانی و ماشین آلات جلوگیری شود. علاوه بر این، بهرهگیری از ابعاد زمانی و هزینهای فناوری بیم و قابلیتهای پلتفرم نرمافزاری ISIX در این پروژه باعث بهبود قابل ملاحظه فرایندهای برنامهریزی، کنترل پروژه، کنترل صورت وضعیت، تامین و تدارکات پروژه یا به عبارت دیگر فرایندهای اجرایی مدیریت پروژه گردید. این بهبود کارایی که به لطف هماهنگی و یکپارچگی اطلاعاتی در فرایندهای مختلف مدیریت فنی و اجرایی پروژه به کمک این پلتفرم نرمافزاری حاصل گردید، باعث مدیریت چابک و روان پروژه شد و در همان فازهای میانی اجرای پروژه نشان داد که استفاده از فناوری بیم و ابزارهای وابسته میتواند چه نقش قابل ملاحظهای در مدیریت هزینه و زمان پروژه و ارتقا بهره وری داشته باشد. امیر رادپیا
رضا رجبی شمامی
دانلود
پیشرفت به سوی توسعه مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)با استفاده از برنامه نویسی در داینامو  با توجه به افزایش کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و همچنین  بکارگیری آن در کارگاه های ساختمانی و در شرکت های مشاور ، کمبود و هزینه بر بودن نیروهای انسانی آشنا به این روش و زیاد بودن حجم کار به دلیل تهیه نقشه های شاپ (shop drawing ) و وارد کردن اطلاعات ساختمان (جزئیات اجرائی و اطلاعات مربوط به بهره برداری) سزاوار است که برای اتوماسیون کردن و جلوگیری از کارهای تکراری که دارای منطق صفر و یک می باشند ، و در مدلسازی و محاسبات و همچنین آنالیز و تهیه نقشه مورد استفاده قرار می گیرند ، راه حلی اندیشید . این مهم را می توان با استفاده از ابزار قوی که در نرم افزار رویت تعبیه شده است و یک ابزار برنامه نویسی تصویری (Visual Programing Tool) به نام داینامو(Dynamo)  است محقق نمود . در این مقاله چگونگی و چرایی استفاده از داینامو و ذکر چند نمونه تجربه شخصی در استفاده از این ابزار در تهیه نقش های شاپ و استخراج اطلاعات مربوط به پروژه ساختمانی هتل پنج ستاره احسان بیان می گردد.   رئوفه بحرینی مقدم دانلود
Improving communication management in construction projects using Building Information Modelling (BIM) 

Communication management as one of the principles of project management knowledge, is very important in project life cycle. Nowadays, communication is one of the main aspects of human life. However, despite creation of various technologies in communication, the construction projects suffer from problems such as, delays, increased changes and reworks, and decreased quality and coordination, which are all due to lack of proper communication among project stakeholders and the CEOs. This study aims to improve communication using Building Information Modelling (BIM). Lack of effective communication management leads to disruptions in message delivery, problems in timely and correct transmission of information and incomplete communication with stakeholders, and their misunderstanding of the transmitted message. this study is a descriptive and survey and cross-sectional study in terms of data collection. In this study, at first, the authors review the literature, and investigate different ways of communication between stakeholders and the CEO. Then, 85 questionnaires are distributed among employers as of main project stakeholders, construction contractors, CEOs, and consultants for architects, structures, and facilities. The effect of BIM on effective communications in construction projects are investigates. In most studies on communication management, the role of BIM was not significant in the early phases of the project. In addition, the role of BIM has not been considered seriously, whereas the solutions presented in BIM can create a group work and effective communication between stakeholders, and reduce conflicts, and establish communication policies between them. This issue has been studied due to the necessity of understanding the role of facilitators of communication management, such as BIM. the outcome of this study can be a good framework for improving communication management in projects.

Samereh Jadidoleslami

 Ehsan Saghatforoush

 Narges Ghanbari

دانلود
پیاده سازی فرآیندی مدلسازی اطالعات ساختمان در سازمان جهت دستیابی به ساخت و ساز ناب کاهش هزینه های ساخت و افزایش بهره وری در چرخه حیات پروژه از ضروریات حضور در صنعت ساخت می باشد. مزیت رقابتی شرکت های فعال در پروژه های ساخت و ساز با توجه به شرایط حاکم بر این صنعت در مدیریت تولید پسماند و ضایعات، نحوه ی و سرعت اجرا می باشد. باید دانست در مثلث موفقیت پروژه (“زمان- هزینه” و کیفیت) مدیریت پروژه نقش مهمی را ایفا می نماید. یکی از روش های این سیستم جهت تدقیق این مثلث تفکر ساخت وساز ناب است. استفاده از این مفهوم با توجه به پیچیدگی اطالعات در چرخه حیات پروژه نیازمند آنالیز داده های زیادی است. امروزه با توسعه رایانه ها آنالیز این داده ها عمدتاً به وسیله پردازنده های قوی امکان پذیر شده می باشد. یکی از مناسب ترین روش ها مدیریت اطالعات پروژه با استفاده از متدی بر پایه تکنولوژی نوین به نام مدلسازی اطالعات VDC1 ساختمان است. این متد با پیروی از مفهوم بزرگتری به نام ساخت و ساز مجازی تالش بر مدل کردن تمام اطالعات اعم از گرافیکی و غیر گرافیکی در پروژه های ساخت نموده است تا در زمان طراحی (پیش از ورود به ساخت) در رایانه ها با پردازنده های قوی گرافیکی و پردازنده های محاسبه گر مدل ساخت تهیه گردد و در نتیجه در این زمان که تغییرات کمترین هزینه و بیشترین امکان را دارد طراحی بهینه گردد. در این روش به دلیل تحلیل های مختلفی که نرم افزار های مؤلف ایجاد می نماید، توان تصمیم سازی در سازمان های و شرکت های پروژه افزایش می یابد. در این مقاله تالش شده است با مطالعه موردی پیاده سازی فرآیند در یک سازمان و بررسی نحوه پیاده سازی مدلسازی اطالعات ساختمان در این شرکت پیشبرد اهداف ساخت و ساز ناب تحلیل گردد. میر علی خادم موسوی ، نیلوفر هادی پور دانلود
مروری بر چالشها و موانع بکارگیری مدلسازی اطالعات ساختمان در دنیا، چالشهای صنعت ساختمان ایران و راهکارهای پیشنهادی این روزها مدلسازی اطلاعات ساختمان1 (بیم) یکی از جدیدترین و نوآورانهترین رویکردهای رایج در صنعت ساختمان است، که اجرای آن فرآیندهای کاری متفاوت و یکپارچهتری را نسبت به رویکردهای سنتی ارائه میدهد. از همین رو، صنعت ساختمان با چالشها و موانع گوناگونی در پیادهسازی فناوری بیم مواجه است که شناسایی و آگاهی بر آنها میتواند تا حد زیادی کاربردی و مفید باشد. در این مقاله ضمن مرور پژوهشهای انجام شده در راستای شناسایی چالشهای بکارگیری بیم در عرصه بینالمللی، سیوسه چالش شناسایی، اولویت بندی و در پنج حوزه دستهبندی شده است. سپس، با استفاده از رویکرد کیفی هشت مصاحبهی نیمهساختاریافته با متخصصین مدلسازی اطلاعات ساختمان ایران به منظور شناسایی چالشهای صنعت ساخت ایران در مواجهه با این فناوری انجام شده است. دادههای جمعآوری شده با روش تحلیل تم مورد تحلیل قرار گرفته و مشخص شد که مهمترین چالشهای بکارگیری بیم معلول فقدان سیاستگذاری مناسب و ضعف در زیرساختهای اقتصادی و فرهنگی هستند. در نهایت، تلاش شده تا راهکارهایی به منظور کاهش یا از میان برداشتن چالشها و موانع شناساییشده پیشنهاد شود.   فائزه روشن فکر

مجتبی حسینعلیپور

احسان اثنی عشری

دانلود
امکان‌سنجی طرح‌ها در پروژه‌های بزرگ مقیاس با بکارگیری BIM
(مطالعه موردی : پروژه مشهدمال)
همواره امکان‌سنجی3 و مطالعه تغییرات در پروژه‌های بزرگ مقیاس از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هر گونه تغییر در بخشی از پروژه موجب تغییرات گسترده و تحمیل زمان و هزینه بسیار زیادی خواهد شد لذا انتخاب راهکار مناسب با کمترین تاثیرات در مدت زمان کوتاه همواره مدنظر خواهد بود. ابزار BIM یکی از مهمترین عوامل تسهیل در این امر می باشد. چنانچه مبانی BIM در پروژه پیاده سازی شده باشد می توان کلیه عوامل دخیل در هر تغییر را استخراج و در کمترین زمان ممکن بهترین راهکار، متناسب با نیاز پروژه انتخاب و ارائه گردد. با توجه به مقیاس بزرگ پروژه مشهدمال  و همچنین پیاده سازی مبانی BIM در پروژه،  چند مورد از مطالعات امکان‌سنجی آن، تشریح و مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از مطالعات امکان‌سنجی مبتنی بر BIM علاوه بر صرف زمان و هزینه کمتر، پویایی و کارآمدی بیشتری در دوره ساخت و در دوره بهره برداری ایجاد خواهد کرد.  محمد موسوی

حسین خراشادیزاده

حسن اسدزاده

دانلود
ارائه روش کاربردی محاسبه و تخمین کربن پنهان مصالح ساختمانی در مرحله طراحی مفهومی پروژه طبق استاندارد بین المللی با استفاده از BIM   با کاهش انرژی و کربن در مرحله بهرهبرداری ساختمانها، تأثیرات پنهان آنها در حال افزایش است. دولت انگلستان توصیه کرد که یک روش استاندارد برای محاسبه تأثیرات پنهان ساختمانها برای تصمیمگیری در خصوص مصالح در طراحی اولیه انجام شود. ارزیابی کربن پنهان مرتبط با تولید مصالح ساختمانها فرصتی برای کاهش تولید کربن و بهبود پایداری است. در این مقاله به توصیف ابزاری جهت محاسبه کربن پنهان مرحله محصول میپردازیم که از تصمیمات طراحی پشتیبانی میکند و ارزیابی کربن پنهان مربوط به مصالح ساختمانی را امکان پذیر میکند. این ابزار با استانداردهای TC350 مطابقت دارد. دادهها از مدل BIM استخراج شده سپس از ابزارهای کمکی برای ارزیابی مدل استفاده شده است و نتایج وارد مدلBIM  شده و به عنوان یک پارامتر برای المان مورد نظر جهت برآورد کلی از طرح اولیه و تصمیمات طراحی نشان داده شده است. صحت نتایج جهت کارایی ابزار توسعه داده شده توسط محاسبات دستی بررسی شده است.  سید امیرحسین حجازی 

 

دانلود
بررسی بستر های پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان درشرکت های مهندسی مشاور در استان کرمانشاه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در پروژه‌های معماری، مهندسی و ساخت‌وساز به منظور افزایش بهره‌وری نیروی کار در صنعت در حال توسعه است.این تکنولوژی با ویژگی‌های فیزیکی و عملکردی ساختمان، منبع مشترک دانش ایجاد اطلاعات ساخت‌وساز است و یک مدل اطلاعات معتبر، برای تصمیم‌گیری در طول چرخه عمر یک پروژه ایجاد می‌کند. پروژه ها بدلیل توسعه درخواست های بشری، بزرگتر و پیچیده تر می گردند و موضوع ارتباط میان اطلاعات موجود پروژه ها هنوز بصورت یک مشکل باقی مانده است که با توجه به ناکارآمد بودن نرم افزارهای طراحی و مدلسازی کنونی درایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف پروژها سبب بروز مشکلات فراوانی میشود. در این پژوهش بسترهای  پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در این شرکت ها  ،درصنعت ساختمان استان کرمانشاه از طریق توزیع پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سطح بلوغ از نظر مدل سازی اطلاعات ساختمان  در استان کرمانشاه بسیارپایین است و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. به همین دلیل حل کردن چالشهایی همچون مقاومت افراد در برابر تغییرات و عدم آگاهی افراد در خصوص چگونگی پیاده سازی از اولویت بیشتری برخوردار هستند  احمد پولادی

بهنام فیض آبادی

دانلود
بومیسازی ساختار سازمانی مبتنی بر
مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکتهای نوپای ساختمانی
(مطالعه موردی: شرکت پایدارسازان پاروک) 
پژوهش حاضر به بررسی پیاده­سازی ساختار سازمانی مبتنی بر مدل­سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در یک شرکت نوپای ساختمانی پرداخته است. ابتدا به روش مطالعه تطبیقی با مطالعه ادبیات پژوهش، چهار مدل که برای پیاده­سازی BIM طراحی شده­اند معرفی و به تحلیل آن­ها پرداخته شد و مدل سازمان BCA سنگاپور به­عنوان مرجع و الگو انتخاب گردید.  مدل یادشده، هفت حوزه اصلی شامل رهبری، برنامه­ریزی، اطلاعات، فرآیند، افراد و توانایی­ها، مشارکت ذینفعان (مشتری) و نتایج در پیاده­سازی و پذیرش BIM را مد نظر قرارداده است. پس از پیاده سازی، با بکارگیری پرسشنامه خود­ارزیابی که بر اساس این حوزه­ها تدوین شده و با روش پرسشنامه/کارگاه نسبت به ارزیابی سازمان اقدام شد. از سوی دیگر به ­دلیل نیاز به ایجاد بستر مناسب و شناخت هر چه بهتر از سازمان، پروژه پیاده­سازی استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 9001) در شرکت انجام گرفت تا با اتکا بر آن دانش سازمانی مستند، فرایندهای سازمانی تهیه و بازنگری چارت سازمانی انجام گیرد. در نهایت فرایند پیاده سازی با مشارکت کمیته فنی و مشارکت کننده در تکمیل پرسشنامه خود­ارزیابی در شرکت پاروک مورد تجزیه­و­تحلیل قرار گرفت. امتیاز کل کسب شده شرکت در فرآیند پیاده­سازی معادل 33 از 100می­باشد. با توجه به نوپایی شرکت و تازگی مبحث BIM، نتایج خود­ارزیابی؛ حکایت از مشارکت مطلوب مدیران و پرسنل در به­کارگیری موثر مدل­سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت دارد. همچنین امتیاز 60 برای سطح هدف (برای 2 سال آینده) تعیین شده که با توجه به نتایج ارزیابی و پتانسیل­های شرکت قابل دست یافت می­باشد. زهرا سبزی

محمد سکه چی

دانلود
نقش BIMدرطراحی ساختمان با رویکرد بهره وری انرژی  رشد جمعیت و توسعه شهرنشیني در عصر حاضر، رشد و توسعه كالبدی شهرها را به دنبال داشته است، كه اين امر به تنهايي، عامل موثری در افزايش مصرف انرژی فسیلي، آلودگي هوا و ايجاد اختالل در چرخه محیط زيست به شمار مي رود. امروزه طراحي ساختمان های سازگار با محیط زيست با عملكرد قابل قبول در زمینه ی صرفه جويي در هزينه، مصالح و انرژی در توسعه شهرهای پايدار امری بسیار مهم تلقي شده و رو به گسترش است. امروزه مديريت مصرف انرژی به عنوان راه حلي برای كاهش اثرات مخرب صنعت ساخت موردتوجه قرارگرفته است. استفاده از مصالح نوين، منابع تجديد پذير مثل باد و خورشید، ابداع راهكارهای جديد عايق سازی ازجمله فعالیت هايي بودند كه در اين زمینه انجام مي شوند اما تأثیر هريک از اين عوامل بدون در نظر گرفتن ديگری موجب هدر رفتن بخش عمدهای از ظرفیت بهینه سازی آن ها شده و مانع از رسیدن به نتايج مطلوب مي گردد .فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان با ايجاد پايگاه يكپارچه ای از اطالعات، كلیه رويكردهای زيست محیطي يک ساختمان را بهینه مي سازد. استفاده از فنّاوری مدلسازی اطالعات ساختمان سبب افزايش بهره وری و سرعت اجرای پروژه مي گردد و به طوركلي هزينه ی پروژه ها را به خصوص در فاز طراحي (با طراحي يكپارچه) كاهش مي دهد. میتوان گفت كه عمده كاربرد مدلسازی اطالعات ساختمان در حوزه انرژی و كنترل بازده انرژی در طول چرخه عمر پروژه هست. درواقع اغلب كاربرد و توانايي های نرم افزارهای بیم در راستای كاهش مصرف انرژی مي باشد. آتوسابیات

محمدرضابمانیان

دانلود
کاربست مدل سازی اطلاعات ساختمان در طراحی ساختمانهای بلند مسکونی با رویکرد کاهش جزایر حرارتی  موضوع مقاله بررسی بهترین و موثرترین مصالح نما با هدف کاهش جزایر حرارتی در شهر تهران با کاربست مدل سازی اطالعات ساختمان می باشد. ارائه راهکارهایی در جهت کاهش جزایر حرارتی ،ارائه مصالح نوین و بررسی و دسته بندی آن ها، یافتن تیپولوژی شهر تهران و بررسی هر یك از آنها،از ضرورت های اصلی مطالعه موضوع می باشد. روش تحقیق برحسب اهداف ، توصیفی و تبیینی ،نتایج ،کاربردی ،فرآیند، پژوهش کیفی و کمی و بر اساس روش مطالعه ،تجربی شبیه سازی با نرم افزار met-Envi می باشد. تکنیك تحلیل نرم افزاری ،با نرم افزارگرافیکی Leonaedoمی باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که جزایر حرارتی و دمای هوا با تغییر مصالح نما تغییر یافته و نحوه قرارگیری ساختمان نیز امری مهم تلقی می شود. مائده نوبخت

محمدرضا بمانیان

منصوریگانه

دانلود
تبیین و توسعه مفهوم شایستگی در حوزه مدلسازی اطالعات ساختمانBIM)) از آنجایی که اخیراً مدلسازی اطلاعات ساختمان بعنوان یکی از رویکردهای نوین صنعت ساخت در کشور مورد توجه و اهتمام ویژه ای قرار گرفته است نیاز به تعریف و توسعه شایستگی های مورد نیاز هر یک از دست اندرکاران این حوزه یک ضرورت است. لذا پژوهش پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی، نتایج عینی از موقعیت بیان را کرده و در نهایت به منظور توصیف عینی و کیفی، محتوای مفاهیم به صورت نظام دار ارائه کند. برای بدست آوردن نتایج مطلوب در این تحقیق به جمع آوری اطلاعات از طریق کتب،رسالات، مقالات و نیز سایت های معتبر علمی پرداخته شده است.هدف از این پژوهش تبیین مولفه های شایستگی در مدل سازی اطلاعات ساختمان و به تحلیل ضرورت آن از طریق بررسی نمونه ها و پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با مسئله پژوهش بپردازد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که  مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) صرفاً مربوط به تغییر در نحوه ساخت و بهره برداری از هر آنچه که ساخته و طراحی شده است، نمی­باشد، بلکه در ایجاد نقش­های جدید و تغییر در نقش­های موجود نیز تأثیرگذار است. این تاثیر همان نقطه شروع ارتباط حوزه مدلسازی اطلاعات ساخت با مفهوم شایستگی است. فرهاد سعیدی

امین بهشتی پور

سعید یوسفی

دانلود
مدلسازی اطالعات ساختمان و مدیریت ایمنی بهداشت و ایمنی شغلی( (OHS در ساختوساز ساختمان ازنظر آسیبدیدگی در محل کار، بیماری و آمار تلفات یک مشکل جهانی است. ایمنی ساختوساز نیاز به مراقبت و برنامهریزی در طول چرخه عمر پروژه، از مرحله طراحی تا تعمیر و نگهداری دارد. تالشهای اولیه برای بهبود OHS جنبههای ایمنی را در مرحله طراحی و توسعه فرایندهای ایمنی در مرحله اجرا در نظر گرفته است. استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان(  (BIM در حال حاضر رشد سریع در عملیات ساختمانی، برنامهریزی و مدیریت و همچنین در مدیریت ایمنی را تجربه میکند. با استفاده از این ابزار جدید، همانطور که در بررسی ادبیات مشاهده میشود، بر اساس تعداد زیادی از مشارکتها در سالهای اخیر میتوان انتظار داشت که تغییراتی در نحوه برخورد با ایمنی مشاهده شود. این مطالعه به بررسی ادبیات موجود پیرامون BIM و ایمنی ساختوساز میپردازد تا هم یافتههای مفید و هم شکاف دانش را برای تحقیقات آینده بررسی کند. نتیجه اصلی نشان میدهد که اجرای روزافزون BIM در صنعت معماری، مهندسی و ساختوساز AEC )) در حال تغییر شیوه دستیابی به ایمنی است. همچنین خطرات احتمالی ایمنی را میتوان بهطور خودکار شناسایی کرد و روشهای پیشگیری مربوطه را میتوان به کاربرد. فرهاد سعیدی

مهدی صدقیانی

دانلود
A Comparative Study of BIM (Building Information Modeling) Implementation and Maturity Across Different Countries With a Review on Iran The importance of digitalization in all activities is common knowledge. In Iran, construction is one of the biggest economic sectors in a way that is related to 5% of Iran’s GDP directly and 12% to 13% indirectly (Moezzi, 2013). Low productivity is still a major issue in Iran construction industry (Ghoddousi P. , 2012) . Bodies concerned with construction activities in the world, have been implementing BIM over past years. BIM is a new approach to manage and plan construction industry projects. By implementing BIM an increase in the efficiency of the project and a decrease in waste and undesired outputs can be achievable. This article looks into the reasons elaborate the tiers of BIM implementation that should be taken in to consideration in construction digitalization and its current status in Iran as well as some of the pioneer countries is studied. Eventually, suggested frameworks, efforts and bodies needed for implementing BIM in Iran is provided to seek the right path to maturity level suitable for Iranian construction market.

 

Seyed Mohammad Hossein Mousavi Zare

 Atlas khosravi Ahangar

دانلود
فهرست