عنوان:

بیم از نگاه نقادانه کارفرمایان

سخنران:

مهندس امیر کرمی

مدیرعامل شرکت BONROBIM

توضیحات:

بررسی دلایل مقاومت کارفرمایان جهت استقبال از رویکرد بیم در پروژه ها و مقایسه شیوه سنتی و بیم در پیشبرد پروژه ها که باعث ترس و پرهیز از رجوع بیشتر کارفرمایان به متخصصین بیم می شود. جهت مرتفع کردن این مساله، برای ایتم های اشاره شده راه کارهایی ارایه می شود تا کارفرمایان احساس امنیت و اشتیاق بیشتری جهت پیاده سازی بیم در پروژه هایشان داشته باشند.

فهرست