عنوان:

مروري بر کاربرد BIM در میراث معماري (ابزارها و فناوری‌ها)

سخنران:

مهندس آرمیتا اقبالی

معمار و کارشناس بیم

معرفی سخنران:

مدلسازي اطلاعات ساختمان دانشی گسترده میباشد که ظرفیتهاي استفاده از آن در صنایع و پروژه‌هاي مختلف به مرور شناسایی و عملیاتی میگردد. یکی از این زمینه‌ها حفاظت و مرمت از ساختمان‌هاي میراثی می‌باشد. میراث معماري یادگار گذشتگان ما می‌باشند که لزوم حفاظت از آنها بر هیچکس پوشیده نیست. در این راستا به دلیل نامتجانس بودن داده‌هاي مرتبط با ساختمانهاي میراثی، لزوم استفاده از تکنولوژي‌هاي دانش‌بنیان دیده میشود تا بتوان داده‌هاي نوشتاري و تصویري (دو و سه بعدي) را با یکدیگر تلفیق کرد. از این مسیر مستند نگاري، مدیریت و حفاظت از میراث را هموار می‌کند. از این رویکرد در نقاط BIM رو استفاده از مختلف جهان استفاده شده است و تلفیق آن با اسکن لیزري زمینی و فتوگرامتري برد کوتاه به غناي این مدل‌هاي اطلاعاتی کمک کرده است. در مستند نگاري ساختمانهاي میراثی می‌بایست تمامی ادوار ساختمان از طرح اولیه، تغییرات هر دوره، وضع موجود و … به دقت بررسی شوند؛ حتی طراحی فاز مرمتی و برنامه‌ریزي در مدیریت یکپارچه‌ي دارایی‌ها در چرخه BIM براي استفاده مجدد نیز یک‌دوره تلقی می‌گردد. از سویی دیگر در مدیریت حیات خود نقش شایانی را ایفا می‌کند؛ بنابراین در این فرآیند می‌توان از ظرفیت‌های BIM  در مدیریت دارایی‌های میراثی وارائه‌ی طرح‌های مرمتی بهره برد. نهایتا در مسیر بهره‌گیری مطلوب از این فرصت در حوزه‌ی میراث معماری، فرصت‌ها و چالش‌ها شناسایی و تبیین می‌گردند.

فهرست