عنوان:

قراردادهای طراحی مبتنی بر بیم، نقش های سازمانی، وظائف،قیمت، تحویل داده ها

سخنران:

مهندس بهزاد مسکینی

ریاست گروه تحویل دیجیتال استرالیا و نیوزیلند، شرکت مینهاردت

توضیحات:

در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژی روشهای طراحی، ساخت و بهره بردای پروژه دچار دگرگونی های شگرفی شده است. یکی از این روشها که در برگیرنده سخت افزار، نرم افزار و فرهنگ سازمانی است و بصورت روز افزون در پروژهای ساخت داخل و خارج از ایران مورد استفاده قرار میگیرد، بیم نام دارد. بیم پروسه تولید اطلاعات پروژه ساخت بصورت هماهنگ شده در یک بستر دیجیتال بوده بگونه ای که گروه های مختلف در زمان معلوم و باتوجه به نقش تعیین شده آنها، قابلیت طراحی، تولید و توضیع اطلاعات پروژه را در بستری مطمین دارا هستند. نکته مهم، درکشورهای پیشرو، استفاده از پروسه بیم در فازهای طراحی، ساخت، بهره برداری و حتی تخریب پروژه می باشد. در واقع با پیاده سازی درست و حساب شده این پروسه در مراحل مختلف یک پروژه، (با ظرفیت های معلوم) و مطلع ساختن گروه ها و افراد درگیر با ارزش های آن، میتواند به تحقق اهداف پروژه و گروه های مختلف کمک شایانی نمود. در برخی از کشورها برخلاف روند یاد شده بالا استفاده از پروسه بیم به سطحی محدود تر تقلیل داده شده است و بیش تر در مراحل ابتدایی ساخت  و ساز (پس از پایان فاز طراحی) از پروسه مدلسازی اطلاعات ساخت استفاده میشود. در این شرایط اصلی ترین مرحله یک پروژه که شکل گیری و تعریف بنیادی آن است از مزایای پروسه طراحی و تولید اطلاعات ساخت بصورت هماهنگ بی نصیب می ماند. در چنین شرایطی، تمامی تصمیمات مربوط با طراحی و مهندسی یک پروژه نهایی شده و انتظار بر این است که این تصمیمات با هم هماهنگ بوده و نیازهای کاربردی مخاطبین بنا توسط فضاهای تعیین شده، تاسیسات و سیستم های تعبیه شده قابل پاسخگویی باشند. از سویی دیگر انتظار این است که تصمیمات دخیل در طراحی بنا براساس بازه زمانی، بودجه تعیین شده، کمترین میزان عدم انطباق و بصورت هماهنگی و قابل ساخت اتخاذ شده باشند. حال آنکه تحقق این مهم بدون استفاده از پروسه بیم بسیار دور از دسترس می نماید.

فهرست