عنوان:

زیرساخت های لازم جهت بهره برداری موفق BIM از دیدگاه پیمانکاری

سخنران:

دکتر حسین تقدس

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

توضیحات:

 

فهرست