عنوان:

BIM در فرایند طراحی

سخنران:

مهندس حمیدرضا مفردی فام

مدیر گروه مدلسازی اطلاعات ساخت فام بیم – FAM-BIM

توضیحات:

فرایند طراحی از مرحله ی ارزیابی اولیه  و سپس تحلیل و توسعه ی طرح و تایید آن، مسیر پر چالشی می باشد که مدلسازی اطلاعات ساخت می تواند به بهبود این فرایند کمک زیادی کند . در این سخنرانی قرار است فرایند طراحی و مراحل مهم آن بیان گردند و سپس کاربرد بیم در آن شرح داده شود . همچنین قصد داریم به بررسی فاز های طراحی سنتی از قبیل طراحی شماتیک و طراحی جزئیات و طراحی ساخت با موارد مهم طراحی یکپارچه  و همچنین کاربرد بیم به عنوان ابزاری قدرتمند جهت توانمند سازی طراحی یکپارچه در این مرحله ی مهم ، و در پایان چالش های مهم رویکرد بیم در مرحله ی طراحی ، در کنار شما بزرگواران بپردازیم.

 

فهرست