عنوان:

سه گانه Lean, BIM, Sustainability

سخنران:

دکتر سید محمدرضا علوی پور

مدیر عامل موسسه ACEMI

توضیحات:

موضوع پایداري در عرصه بین الملل یک موضوع نوین بوده که براي برخی از پروژه هاي دولتی درآمریکا نیز الزام آور است. این موضوع براي کشورمان که در شرایط حساس زیست محیطی قرار دارد از اهمیت بیشتري نیز برخوردار بوده و اجراي پروژه هاي پایدار میتواند براي دولت مزایاي فراوانی به همراه داشته باشد. از طرفی اجراي پروژه هاي پایدار نیاز به ساختار مشارکتی و اصول ناب دارد که اصول ناب با ایجاد چرخه حیات جدیدي به نام Lean Project Delivery System یا همان LPDS میتواند براي رسیدن به این هدف ما را کمک نماید. اما براي این چرخه حیات نیاز به موارد مختلفی از جمله Assembly ،Prefabrication ، BIM و … داریم که در این زمینه میتواند کمک بسیاري نموده و ما را براي رسیدن به سه گانه SUSTAINABILITY و LEAN و BIM یاري نماید.

فهرست