عنوان:

معرفی ریسک های موجود در پیاده سازی  BIM-CIM در پروژه های مترویی و نحوه پاسخگویی به آن

 

سخنران:

مهندس حامد نعیمی

مدیر بیم پروژه خط 4 قطار شهری مشهد

مهندس محمدرضا صدیق

هماهنگ کننده بیم پروژه خط 4 قطار شهری مشهد

 

توضیحات:

 

فهرست