عنوان:

متره و برآورد مدل BIM در تعامل با بانک اطلاعاتی، چگونه؟

سخنران:

مهندس سعید دهقانی

شرکت مهندسین مشاور آفتاب، مرکز معماری

توضیحات:

متره و برآورد مدل BIM و تفاوت آن با روش متداول از موضوعات قابل بحث در دنیای BIM است و نحوه ساخت یک بانک اطلاعاتی و تعامل با دستگاه های مربوطه جهت بروزرسانی آن و در نهایت برنامه نویسی برای هماهنگ کردن مدل با بانک اطلاعاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست