عنوان:

After BIM

سخنران:

دکتر سعید رکوعی

استادیار دانشگاهMississippi  آمریکا

توضیحات:

A review on the integration of BIM and emerging technologies

 

فهرست