عنوان:

کاربرد BIM در صنعت گندله سازی (کارگاه)

سخنران:

مهندس سینا رمضانیان

عضو دفتر فنی شرکت ویستا فراز

توضیحات:

 

فهرست