عنوان:

بررسی و مقایسه خروجی بارهای حرارتی و برودتی نرم افزار Revit و Carrier

سخنران:

مهندس وحید رضایی

MEP Coordinator

شرکت مهندسین مشاور آمودراه

توضیحات:

هنوز خیلی از مهندسانی که در زمینه تاسیسات مکانیکی ساختمان فعالیت دارند از توانایی محاسبه و آنالیز بار حرارتی و برودتی نرم افزار Revit بی اطلاع هستند و فقط نرم افزار Carrier را برای این کار مناسب می دانند. بنده قصد دارم در قالب یک کارگاه آموزشی، برای یک پروژه مشخص خروجی های دو نرم افزار را بدست آورده و با هم مقایسه و بررسی نمایم.

فهرست