عنوان:

استفاده از بیم برای محاسبه هزینه های ایمنی

سخنران:

دکتر سید یاسر بنی هاشمی

هیأت علمی دانشگاه فردوسی

 

فهرست