عنوان:

Open BIM-VR Paradigm: How BIM-VR Integration will influence AEC Industries?

سخنران:

دکتر فرزاد پوررحیمیان

معرفی سخنران:

دانشیار دانشگاه Tesside انگلستان

فهرست