براي تايپ مقاله به زبان فارسي، فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد(MS-Word)  در محيط ويندوز با امكانات فارسي استفاده كنيد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت) B Nazanin و اندازة pt. 12 تك فاصله (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه 12پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة پاراگراف‌ها بايد داراي تورفتگي به اندازة cm 7/0 باشد. به منظور يكسان سازي مجموعه مقالات اين همايش و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آن­ها فراهم شود، لازم است كه همة مقاله‌­ها با طرحي يكسان و كاملاً هماهنگ تهيه و تايپ شوند. اين راهنما به نويسندگان مقالات فارسي كمك مي‌كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول همايش تهيه نمايند. توجه شود كه چارچوب ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر شیوه نامه مورد قبول همايش است و می­تواند جهت تسریع نگارش مستقیما روی این فایل نگارش شود.

دانلود شیوه‌نامه تنظیم مقاله‌های فارسی کنفرانس BIM
فهرست