عنوان:

کارکردهای BIM در مدیریت سوانح ساختمان‌ها و سوانح شهری

سخنران:

مهندس حسین خراشادیزاده

 معرفی سخنران:

مدیر واحد BIM پروژه مشهد مال

فهرست