عنوان:

بسترهای چند وجهی اشتراکی: رهیافتی نوین در پیاده‌سازی یکپارچه سطح سوم BIM

سخنران:

دکتر سعید بنی‌هاشمی

معرفی سخنران:

استادیار دانشگاه Canberra استرالیا

معرفی موضوع ارائه:

آقای دکتر بنی‌هاشمی در سومین کنفرانس بین‌المللی BIM خود به بهینه‌سازی فرآیند بیم در وجوه مختلفی چون امور تکنیکی، هماهنگی، تجاری سازی و استراتژی سازمانی با پیاده‌سازی یکپارچه سطح سوم بیم در بستر سازمانی، می‌پردازند و بر این مبنا، اهمیت بسترهای چندوجهی اشتراکی را به عنوان رویکردی نوین در پیاده‌سازی یکپارچه سطح سوم بیم بیان می‌کنند.

فهرست