در این جلسه که با حضور و مشارکت فعال تعداد قابل توجهی از متخصصان BIM در ایران برگزار شد ساز و کارهای برگزاری دومین دوره از جایزه BIM در ایران بررسی و معیارهای ارزیابی شرکت کنندگان در جایزه به بحث گذاشته شد. این جایزه که سال گذشته در اولین دوره کنفرانس در سطح فردی و بین مدلسازان BIM برگزار شد، با تشکیل کمیته های تخصصی در این دوره در سطحی گسترده تر برگزار خواهد شد.
اخبار تکمیلی در این خصوص و نحوه شرکت در جایزه به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین اخبار:

فهرست